Visit Apycom DHTML Menu for more info.
   งานบริการทำบัญชี   
โปรโมทชั่น    ::    อัตราค่าบริการ   ::    เอกสารที่ต้องเตรียม

   เราจัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ตาม พรบ.การบัญชี และประมวลรัษฏากรกำหนด รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำการจัดทำบัญชี เพ่อให้กิจการมีระบบบัญชี ระบบเอกสาร และระบบควบคุมภายในที่ดีเพื่อนำส่ง งบการเงิน ส่งภาษีได้ถูกต้อง ทันเวลา ลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่าง ๆ ในการถูกสรรพากรตรวจสอบ

   ขอบเขตงานบริการ


  - รวบรวมและสอบทานเอกสารทางบัญชี
  - บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางบัญชีที่ทันสมัย
    และกรมสรรพากรรับรอง
  - วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้
    และการปรับปรุงบัญชี เช่น ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ
    เอกสารชำระหนี้ เอกสารนำฝากธนาคาร ฯลฯ
  - จัดทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่
    สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย
    สมุดรายวันรับ-จ่าย สมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท
  - จัดทำงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาศ หรือรายครึ่งปีเพื่อนำเสนอต่อ
    ที่ประชุมและกระทรวงพาณิชย์
  - จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด. 51)
  - จัดทำการปิดงบการเงินให้ทุกเดือน เพื่อให้ท่านได้ทราบผลการดำเนิน
    งานและวางแผนได้การลงทุนหรือภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  - ออกงบการเงินประจำปี พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน ได้แก่
    งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี,ทะเบียนทรัพย์สินและ
    ค่าเสื่อมราคา,รายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้รายตัวคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
  - ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง

  ประโยชน์ที่ได้รับ  - ลดภาระในการควบคุมและบริหารงานด้านบัญชี เช่น การลาออกของ
    พนักงานสายบัญชี การขึ้นเงินเดือนหรือจ่ายโบนัสให้แก่พนักงาน
    การจ่ายเงินเดือนสูง ๆ สำหรับพนักงานบัญชีที่มีความรู้ความสามารถ
    ด้านบัญชีและภาษีอากร
  - เพื่อให้ได้งบการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้และมีการจัดทำอย่างถูกต้อง
    ตาม พรบ.การบัญชีและประมวลรัษฎากร
  - เพื่อวางแผนภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุม ลดความเสี่ยงใน
    การถูกสรรพากรตรวจสอบ สามารถจัดทำ สอบทานและยื่นแบบภาษีอากร
    ของธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา
  - เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ
  - ช่วยในการวางแผนกำไรและควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท
  - สามารถติดต่อสอบถามทางด้านการจัดทำบัญชีและภาษีได้ตลอดโดยไม่
    ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  - เพื่อให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
  - การบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ในพรบ.การบัญชี
  - เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ


  การคิดค่าบริการ   - ปริมาณเอกสารทางบัญชี เช่น ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ
  - ประเภทกิจการ (ซื้อมาขายไป,บริการ,ผลิต เป็นต้น)
  - กิจการยื่นหรือนำส่งแบบภาษีอากรทุกประเภทเอง

  โปรโมทชั่น   - ให้คำปรึกษาทางบัญชีและภาษี
  - ฟรีตรายาง


เอกสารที่ท่านจะต้องจัดเตรียมให้แก่ทางเรา

1. ข้อมูลเบื้องต้นใช้สำหรับเตรียมทำฐานข้อมูล
   1.1 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท คณะบุคคล หนังสือรับรองและเอกสารแนบฯ
   1.2 บอจ.5
   1.3 บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร,ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
   1.4 รายละเอียดของสัญญาต่าง ๆ
   1.5 รายละเอียดของสินค้า,กลุ่มสินค้า

2. เอกสารที่ใช้สำหรับการทำบัญชี
   2.1 เอกสารประกอบรายการขาย เช่น ใบกำกับภาษี,ใบส่งของ,ใบเสร็จรับเงิน
   2.2 เอกสารประกอบรายการซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี,ใบส่งของ,ใบเสร็จรับเงิน,ใบแจ้งหนี้
   2.3 เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ไม่มีภาษีซื้อ เช่น ค่าน้ำมัน,ค่าทางด่วน,ค่าใช้จ่ายอื่นฯ
   2.4 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ย เช่น ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.53(ในกรณีจ่ายเงิน)
   2.5 เอกสารประกอบการรับเงินจ่ายลูกค้า เช่น ใบสำคัญรับ หรือใบนำฝากธนาคาร(Pay in slip)
   2.6 เอกสารประกอบการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ เช่น ใบสำคัญจ่าย หรือใบถอนเงินจากธนาคาร
   2.7 Bank Statement สำหรับบัญชีกระแสรายวัน และสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของกิจการ
   2.8 ใบเสร็จพร้อมแบบ ภ.พ.30,ภ.ง.ด.1,ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.53,และประกันสังคม

3. ระยะเวลาในการับเอกสาร
   ทางบริษัทฯ จะส่งพนักงานไปรับเอกสารภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้เพื่อบริษัทจะได้จัดเตรียม
ข้อมูลเกี่ยวกับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ ภงด.1,3 และ53 และภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภพ.30 เพื่อนำส่ง
กรมสรรพากรให้ทันภายในวันที่ 7 และ 15 ของเดือนถัดไปตามลำดับ

4. เงื่อนไขการชำระเงิน
   ทางบริษัทฯ จะเรียกจัดเก็บเงินค่าบริการในเดือนถัดจากเดือนที่รับเอกสาร หลังจากส่งงบการเงิน
ประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว

กลับด้านบน   

CopyRight© 2007 - 2008. All rights reserved.

Last Updated : Sat 20 -October - 2007
Rungniya Accounting 112/403-4 M.1 Prayasudja.Rd Samet Mueng Chonburi 20000

Tel/Fax (+66)0-3828-3059 Mobil 083-121-5981